กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบราชการ200อัตรา
ใครอยากเป็นราชการอย่าช้า “กรมส่งเสริมการเกษตร” เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ 200 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ฯ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการเกษตร หรือ คลิก ที่นี่

สำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้แก่ จบปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังนี้ 1. เกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ, 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์, 3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, 4. สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช, 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์, 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, 8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร, 9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร, 10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์, 11. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์ 

ทั้งนี้ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าด้วย.

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์